База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Грузија за укинување на визи
Закон за изменување на Законот за социјалната заштита
Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци
Закон за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на Проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница: Тетово – Гостивар – Букојчани и Проектот за автопатот Требеништа – Струга – Ќафасан) и Коридорот 10 д (делница на автопатот Прилеп– Битола) во Република Северна Македонија
Закон за дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност
Закон за продажба на станови кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешна ЈНА или се добиени по пат на замена на недвижен имот кој потекнува од поранешната ЈНА и се доделени на користење на лица вработени во Министерство за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија
Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност
Закон за ратификација на Договорот на НАТО за соопштување на техничките информации во одбранбени цели
Закон за ратификација на Меморандумот за разбирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Грција во врска со формирање на Управувачки комитет за економска соработка
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Грција за заемна заштита на разменетите класифицирани информации
Закон за ратификација на Договорот за заемна заштита на тајноста на пронајдоците кои се однесуваат на одбраната и за кои се поднесени барања за патентирање
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за поттикнување и заемна заштита на инвестиции
Закон за ратификација на Протоколот за измена на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматска обработка на лични податоци
Закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Француската Република кој се однесува на основањето и на активностите на Француската Агенција за развој, на Пропарко и на Експертиза Франција во Република Северна Македонија
Закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот
Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
Одлука за распределба на средствата од буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации
Одлука за влегување и престојување на вооружени сили на странски држави на територијата на Република Северна Македонија заради учество на вежба
Одлука за давање согласност на одлуката за отпочнување на постапка за задолжување заради издавање на банкарска гаранција за потребите за постапката за експропријација за Автопат А4 „Миладиновци-Свети Николе-Штип“ делница Свети Николе - Штип за одводнување и пристапни патишта
Одлука за користење на неискористените средства од посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица, за финансирање на мерки за вработување на евидентирани невработени лица
Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Град Скопје
Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Град Скопје
Одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година
Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година
Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно - истражувачките кадри
Одлука за избор на судии поротници на Основен кривичен суд Скопје
Одлука за избор на судии поротници на основен суд Свети Николе
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати