База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за правосудниот испит
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на правата на пациентите
Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување
Закон за дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
Закон за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за учество на Република Северна Македонија во „Европскиот корпус на солидарност“
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Црна Гора за размена и заемна заштита на класифицирани информации
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија) – Прешево (Република Србија)
Закон за изменување и дополнување на Законот за возила
Закон за основното образование
Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта
Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште
Закон за изменување на Законот за возила
Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство
12345...>>
Најнови прописи
Уредба за обезбедување на тајност, заштита и безбедност на податоците содржани во интегрираната база на податоци за странци вклучувајќи податоци за азил, миграции и визи
Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи - Биро за јавна безбедност
Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавно претпријатие за стопанисување со државни шуми Национални шуми П.О-Скопје
Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Општина Илинден
Одлука за давање согласност на решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за трговија и услуги РЕЈ ГРЕЕН ДОО Скопје
Одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2019 година
Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи - Биро за јавна безбедност
Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Чешиново-Облешево
План за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2020 година
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 3 влезени во сила
Избришани 0 укинати