База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за лобирање
Закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија
Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиската инспекција во јавниот сектор
Закон за изменување и дополнување на Законот за библиотеките
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
Закон за изменување и дополнување на Законот за комплементарна и алтернативна медицина
Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства
Закон за изменување и дополнување на законот за јавна чистота
Закон за изменување на Законот за прекурзори
Закон за изменување на Законот за заштита на правата на пациентите
Закон за изменување и дополнување на Законот за консолидација на земјоделско земјиште
Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа
Закон за изменување на Законот за селекционерски права
Закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица
Закон за изменување на Законот за давање на финансиски услуги на далечина
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на територијата на Република Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2 и заради спречување од негово ширење во зголемен обем со што се загрозува безбедноста на здравјето на населението
Одлука за давање овластување за склучување на поединечен колективен договор
Одлука за изменување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID- 19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена
Одлука за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политички партии
Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
12
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати