База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево - Охрид
Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик
Закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија
Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
Закон за изменување и дополнување на Законот за медиуми
Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за дополнително финансирање на проектот за надградба и развој на патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка и Јавното претпријатие за државни патишта
Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Рамковниот договор за заем кој ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за програмски заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија
Закон за виното
Закон за основање на Медицински факултет во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
Закон за дополнување на Законот за спортот
Закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација
Закон за изменување и дополнување на Законот за стоковните резерви
Закон за изменување на Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема
Закон за изменување и дополнување на Законот за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово
Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
12
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати