База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување на Законот за Собранието на Република Македонија
Закон за развој, производство и промет на воени стоки
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија
Закон за изменување и дополнување на Законот за прометот на експлозивни материи
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата
Закон за медијација
Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита
Закон за изменување на Законот за заштита од експлозивни материи
Закон за изменување и дополнување на Законот за странците
Закон за изменување и дополнување на Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови
Закон за изменување на Законот за полиција
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на личните податоци
Закон за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од корона вирусот Covid - 19 врз производството и откупот на земјоделски производи
Закон за дополнување на Законот за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од Корона вирусот COVID-19 врз производството, откупот на грозје и винската индустрија
Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по финансискиот договор наменет за финансирање на проектот „Интерконектор за пренос на природен гас Грција - Северна Македонија, дел на Северна Македонија“, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности национални енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост
Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи
12345...>>
Најнови прописи
Правилник за видот на податоците, постапката и начинот за запишување и доделување на единствен идентификациски број на земјоделското стопанство и за промена на податоци и бришење, содржината и формата на образците и потребната придружна документација за запишување, промена на податоци и бришење и начин и рок за ракување, употреба, објавување и чување на податоците од eдинствен регистар на земјоделски стопанства, како и содржината и формата на решението за запишување и решението за бришење од eдинствениот регистар на земјоделски стопанства
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост
Одлука за утврдување на највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати