База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија
Закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги
Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
Закон за дополнување на Законот за пратениците
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик
Закон за изменување и дополнување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Закон за изменување на Законот за земјоделство и рурален развој
Закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој
Закон за изменување на Законот за трговија на зелени пазари
Закон за јавните набавки
Закон за дополнување на Законот за ученичкиот стандард
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство
Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси
12345...>>
Најнови прописи
Правилник за образецот на потврдата за искажаната намера за поднесување на барање за признавање право на азил, образецот на барањето за признавање право на азил, образецот за првичен разговор за регистрација на барател на азил, образецот на записник за спроведен разговор во врска со поднесено барање за признавање право на азил, образецот на записникот за прием на усно барање за признавање право на азил, образецот на барањето за признавање право на азил по основ на семејно обединување, начинот на земање на отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите на право на азил, образецот и начинот на издавање и замена на исправи на баратели на право на азил и лица на кои им е признаено право на азил или привремена заштита (идентификациона исправа за барател на право на азил, лична карта на лице со статус на бегалец, лична карта на лице под супсидијарна заштита, патна исправа на лице статус на бегалец, идентификациона исправа за лица под привремена заштита) во Република Северна Македонија и за начинот на водење на евиденција
Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на лиценцата и начинот на водење на регистарот за издадени лиценци за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур
Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Велес
Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на водење на матичната евиденција во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати