База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства
Закон за рамномерен регионален развој
Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство
Закон за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
Закон за Агенцијата за разузнавање
Закон за дополнување на Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во ''Службен весник на Република Македонија''
Закон за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија 2021 година
Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд
Закон за изменување на Законот за инвалидски организации
Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и МАКПЕТРОЛ АД Скопје по пат на спогодба
Закон за ратификација на Технички аранжман меѓу Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и Министерството за национална одбрана на Грција за заштита на воздушниот простор FIR SKOPJE (LWSS)
Закон за за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за измена на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за реципрочно признавање на возачки дозволи
Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита
Закон за дополнување на Законот за заштита на децата
Закон за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати