База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Законот за приватните агенции за вработување
Закон за правата на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Северна Македонија
Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа
Закон за изменување и дополнување на Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност
Закон за изменување на Законот за евиденциите од областа на трудот
Закон за изменување и дополнување на Законот за градење
Закон за младински додаток
Закон за изменување и дополнување на Законот за Собранието на Република Македонија
Закон за изменување и дополнување на Законот за матичната евиденција
Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници
Закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија
Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување
Закон за стратешки инвестиции во Република Северна Македонија
Закон за изменување на Законот за вработените во јавниот сектор
Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата
Закон за младинско учество и младински политики
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие „Службен весник на Република Северна Македонија“ ц.о. – Скопје за 2020 година
Програма за изменување на Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година
Програма за поддршка на претприемништвото,конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2020 година
Објава од Министерството за надворешни работи
Правилник за начинот на работа на Комисијата во постапките по распишани јавни огласи и постапките со прибирање на понуди за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост
Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло
Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт
Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител
Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
Одлука за давање согласност на Правилникот за формата и содржинатa на барањето за вклучување на експерти во листата на националната платформа, поблиските критериуми за избор и висината на надоместок за работа на учесниците во националната платформа
Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2019 година и на Финансиските извештаи за 2019 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2019 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2019 година на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје за 2019 година
12
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 14 влезени во сила
Избришани 0 укинати