База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за дополнување на Законот за студентскиот стандард
Закон за дополнување на Законот за ученичкиот стандард
Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за итно справување со COVID-19 во Северна Македонија
Закон за изменување и дополнувањe на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица
Закон за изменување и дополнување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование
Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование
Закон за воздухопловство
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик
Закон за изменување и дополнување на Законот за Инспекторат за употреба на јазиците
Закон за изменување и дополнување на Законот за урбано зеленило
Закон за неевидентирани лица во матична книга на родени
Закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана
Закон за изменување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Закон за управување со движењето на предметите во судовите
Закон за јавното обвинителство
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати