База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој
Закон за инспекциски надзор во животната средина
Закон за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини
Закон за изменување и дополнување на Законот за установите
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва
Закон за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција
Закон за изменување на Законот за административни службеници
Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита
Закон за ратификација на Техничкиот аранжман помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Врховната команда на сојузничките сили за Европа за воздушно патролирање над Република Северна Македонија
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави за безбедносните мерки за заштита на класифицирани информации
Закон за ратификација на Договорот за изменување и дополнување на Договорот за соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Агенцијата за меѓународен развој на САД за банкарски гаранции за земјоделство и рурален развој во Република Северна Македонија
Закон за платежни услуги и платни системи
Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина
Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки
Закон за изменување и дополнување на Законот за Државен пазарен инспекторат
Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/855 на Советот од 27 мај 2021 година за изменување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Регулативата (ЕУ) 2021/1986 на Советот од 15 ноември 2021 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр.765/2006 за рестриктивни мерки во однос на Белорусија
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1965 на Советот од 11 ноември 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Венецуела
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2021/2198 на Советот од 13 декември 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1867 на Советот од 22 октомври 2021 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/2208 на Советот од 13 декември 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/1775 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Мали
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/628 на Советот од 13 април 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2022/266 за рестриктивни мерки како одговор на признавањето на областите Донецк и Луганск во Украина кои не се под контрола на Владата и наредбата за распоредување на руските вооружени сили во тие области
Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог
Одлука за утврдување на највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати