База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи
Закон за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа
Закон за Агенција за национална безбедност
Закон за координација на безбедносно-разузнавачката заедница во Република Северна Македонија
Закон за изменување и дополнување на Законот за странците
Закон за изменување на Законот за следење на комуникациите
Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи
Закон за акцизите
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Големото Војводство Луксембург за размена и заемна заштита на класифицирани информации
Закон за социјалната заштита
Закон за социјална сигурност за старите лица
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата
Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување
Закон за бесплатна правна помош
Закон за спречување и заштита од дискриминација
Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
12345...>>
Најнови прописи
Правилник за изменување на Правилникот за посебните услови за проектирање, градба и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, техничките услови за пловидбеност, испитување за оцена на сообразност, начинот и постапката за утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови
Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање и промена на уверението за регистрација на воздухоплови
Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водење на евиденција на воздухоплови кои не се по ICAO стандарди како и за аматерски градени воздухоплови
Правилник за изменување на Правилникот за начинот и местото на обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците за државна припадност, регистарските ознаки и други ознаки
Правилник за изменување на Правилникот за условите и надзорот на градбата и начинот на утврдување на пловидбеност на ултралесните летала (микролесните) и моторизираните крила
Правилник за изменување на Правилникот за посебните услови, начинот и правилата за организирање на натпревари
Правилник за изменување на Правилникот за посебните услови за градба и одржување на падобрани
Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и Република Кореја
Одлука за давање согласност на решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ГРЕЕН & БИО ФАРМ ДОО увоз-извоз с.Драслајца – Струга
Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кавадарци
Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија -Скопје
Правилник за изменување на Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на специјализирани услуги со воздухоплов и воздухопловно спортски дејности, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор
Правилник за изменување на Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на заштитата на патничките права во воздушен сообраќај, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати