База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Исправка на Законот за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Програмата за обновлива енергија ЕСМ - Компонента I: Ревитализација на хидроелектрани, кој ќе се склучи меѓу Кредитната Банка за обнова – КФВ и Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
Закон за дополнување на Законот за лековите и медицинските средства
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување
Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Програмата за обновлива енергија ЕСМ - Компонента I: Ревитализација на хидроелектрани, кој ќе се склучи меѓу Кредитната Банка за обнова – КФВ и Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
Закон за ратификација на Договорот за услови за слободен пристап до пазарот на трудот во Западен Балкан
Закон за ратификација на Договорот за интерконекција на шеми за електронска идентификација на граѓаните од Западен Балкан
Закон за ратификација на Договорот помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за оперативните активности спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во Република Северна Македонија
Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик
Закон за изменување и дополнување на Законот за гранична контрола
Закон за финансиската инспекција во јавниот сектор
Закон за дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони
Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
Закон за изменување на Законот за јавните претпријатија
Закон за техничките барања за производите и оцена на сообразност
Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход
Закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати