База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
Закон за изменување на Законот за електронско управување и електронски услуги
Закон за изменување на Законот за спортот
Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за дополнително финансирање за Проектот за изградба на Автопат – делница Кичево – Охрид кој ќе се склучи меѓу Експорт - импорт банката на Кина и Јавното претпријатие за државни патишта
Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој
Закон за изменување и дополнување на Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис
Закон за изменување и дополнување на Законот за градење
Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија
Закон за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Кабинетот на министри на Украина за условите за заемни патувања на државјаните
Закон за ратификација на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила и Имплементацискиот договор на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила
Закон за изменување и дополнување на Законот за виното
Закон за изменување на Законот за основање на Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка
Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите
Закон за Инспекторат за употреба на јазиците
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за пристапување на Република Северна Македонија на Амандманот кон Монтреалскиот протокол за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка
Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на локален пат од Маало Капетанци-Балинци до Маало Витлари, Општина Виница
Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Оптичари, општина Битола
Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Спанчево, општина Чешиново-Облешево
Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект-колектори за одведување фекални отпадни води од градот Тетово, н.м. Голема Речица, Мала Речица, Фалише, Порој и Џепчиште до пречистителна станица с.Фалише, Општина Тетово
Решение за давање согласност на Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје
Колективен договор за социјална заштита
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 4 влезени во сила
Избришани 0 укинати