База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за дополнување на Законот за јавните набавки
Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година
Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците февруари и март 2021 година
Закон за изменување на Законот за данокот на личен доход
Закон за изменување и дополнување на Законот за Македонската банка за поддршка на развојот
Закон за изменување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за унапредување на основното образование
Закон за дополнување на Законот за трговија
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување
Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите
Закон за изменување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари
Закон за изменување на Законот за задолжница
Закон за меѓународна соработка во кривичната материја (*)
Закон за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
Закон за задолжување на за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор
Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на Проектот „Воведување на брз автобуски превоз во Град Скопје“
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од светската здравствена организација за вирусот sars-cov-2 и спречување од негово ширење, со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението
Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“, во Република Либан
Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“, во Република Либан
Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици членови на Националниот совет за евроинтеграции
Одлука за избор на членови на Националниот совет за високо образование и научно-истражувачка дејност
Одлука за определување на висина на месечен паушал на членовите на надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија
Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „DEFENDER EUROPE 21“, во Сојузна Република Германија
Одлука за давање согласност на одлуката за избор на најповолна понуда во постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на две фотонапонски електроцентрали
Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на финансирањето на организација на научни собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престои во странство
Исправка на Правилникот за образецот, содржината, постапката и начинот на издавање, користење и одземање на службените легитимации
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство
Одлука за доставување податоци за извршените активности во платниот промет
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 4 влезени во сила
Избришани 0 укинати