База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за вршење на сметководствени работи
Закон за изменување на Законот за лизинг
Закон за изменување на Законот за финансиските друштва
Закон за изменување и дополнување на Законот за Фондот за осигурување на депозити
Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување
Закон за изменување на Законот за меница
Закон за финансиска стабилност
Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
Закон за ратификација на Протоколот кон Северноатлантскиот договор во врска со пристапувањето на Република Финска
Закон за ратификација на Протоколот кон Северноатлантскиот договор во врска со пристапувањето на Кралството Шведска
Закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија
Закон за изменување на Законот за детективската дејност
Закон за дополнување на Законот за животната средина
Закон за изменување на Законот за гранична контрола
Закон за изменување на Законот за оружјето
Закон за изменување и дополнување на Законот за прекршоците против јавниот ред и мир
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати