База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за задолжување на Република Северна Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за развојни политики за јавни финансии и конкурентност
Закон за ратификација на Конвенцијата за намалување на бездржавјанство
Закон за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија
Закон за правосудниот испит
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на правата на пациентите
Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување
Закон за дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
Закон за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за учество на Република Северна Македонија во „Европскиот корпус на солидарност“
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Црна Гора за размена и заемна заштита на класифицирани информации
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија) – Прешево (Република Србија)
Закон за изменување и дополнување на Законот за возила
Закон за основното образование
Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати