База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по финансискиот договор за Проектот за подобрување на водната инфраструктура на општините во Северна Македонија
Закон за буџетите
Закон за вршење на сметководствени работи
Закон за изменување на Законот за лизинг
Закон за изменување на Законот за финансиските друштва
Закон за изменување и дополнување на Законот за Фондот за осигурување на депозити
Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување
Закон за изменување на Законот за меница
Закон за финансиска стабилност
Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
Закон за ратификација на Протоколот кон Северноатлантскиот договор во врска со пристапувањето на Република Финска
Закон за ратификација на Протоколот кон Северноатлантскиот договор во врска со пристапувањето на Кралството Шведска
Закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија
Закон за изменување на Законот за детективската дејност
Закон за дополнување на Законот за животната средина
Закон за изменување на Законот за гранична контрола
12345...>>
Најнови прописи
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства
Одлука за престанок на важење на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија
Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за престанок на важење на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија
Одлука за престанок на важење на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија
Одлука за престанок на важење на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија
Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија
Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител
Решение за престанок на важење на Решението за стекнување на статус на повластен производител
Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија
Решение за престанок на важење на Решението за стекнување на статус на повластен производител
Решение за престанок на важење на Решението за стекнување на статус на повластен производител
Решение за престанок на важење на Решението за стекнување на статус на повластен производител
Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител
Одлука за доделување на државната награда „8 Септември“ во 2022 година, за највисоко признание за животно дело и признание за спортисти, тренери (селектори и тренери) и спортски работници за остварувања во областа на спортот
Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на службената легитимација и значка и за начинот на издавање на службената легитимација и значка на овластените службени лица на Агенцијата за национална безбедност
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати