База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за воздухопловство
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик
Закон за изменување и дополнување на Законот за Инспекторат за употреба на јазиците
Закон за изменување и дополнување на Законот за урбано зеленило
Закон за неевидентирани лица во матична книга на родени
Закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана
Закон за изменување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Закон за управување со движењето на предметите во судовите
Закон за јавното обвинителство
Закон за заштита на личните податоци
Закон за изменување и дополнување на Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија
ТестЗакон за изменување и дополнување на Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија
Закон за ратификација на Северноатлантскиот договор
Закон за ратификација на Амандманот кон Монтреалскиот протокол за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка
Закон за ратификација на на Минамата Конвенција за жива
Закон за изменување на Законот за таксата за привремен престој
12345...>>
Најнови прописи
Уредба со законска сила за роковите во судските постапки за време на вонредната состојба и постапувањeтo на судовите и јавните обвинителства
Уредба со законска сила за примена на Законот за локалната самоуправа за време на вонредна состојба
Уредба со законска сила за примена на Законот за ученичкиот стандард за време на вонредна состојба
Уредба со законска сила за примена на Законот за студентскиот стандард за време на вонредна состојба
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба
Уредба со законска сила за примена на Законот за железничкиот систем за време на вонредна состојба
Уредба со законска сила за примена на Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ за време на вонредна состојба
Програма за дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година
Програма за дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2020 година
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати