База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Советот на министри на Босна и Херцеговина, Владата на Република Бугарија, Владата на Република Хрватска, Владата на Унгарија, Владата на Република Северна Македонија, Владата на Црна Гора, Владата на Република Србија, Владата на Словачката Република и Владата на Република Словенија за соработка и координација на потрагата и спасувањето во областа на воздухопловството
Закон за ратификација на Протоколот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Швајцарскиот Федерален Совет за изменување на Спогодбата од 14 април 2000 година помеѓу Македонската Влада и Швајцарскиот Федерален Совет за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот на доход и данокот на капитал
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Романија за зајакнување на соработката во областа на внатрешната контрола и спречување и борба против корупцијата
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
Закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта
Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната
Закон за изменување и дополнување на Законот за Развојната банка на Северна Македонија
Закон за системот за проценка на лицата со попреченост
Закон за регистар на задолжително социјално осигурување
Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите
Закон за решавање банки
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување
Закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните
Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
Закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за меѓународен воден транспорт во Охридското Езеро
Закон за дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија
12345...>>
Најнови прописи
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за канцелариско и архивско работење
Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија
Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје за 2022 година
Одлука за давање согласност на јавниот повик за пренесување на правото на градење на објект за потребите на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје
Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје за 2022 година
Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија во Меѓународниот центар за донации во рамките на стратегиската група за поддршка на Украина во Визбаден, Сојузна Република Германија
Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати