База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија
Закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги
Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
Закон за дополнување на Законот за пратениците
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик
Закон за изменување и дополнување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Закон за изменување на Законот за земјоделство и рурален развој
Закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој
Закон за изменување на Законот за трговија на зелени пазари
Закон за јавните набавки
Закон за дополнување на Законот за ученичкиот стандард
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство
Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати