База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија) – Прешево (Република Србија)
Закон за изменување и дополнување на Законот за возила
Закон за основното образование
Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта
Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште
Закон за изменување на Законот за возила
Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство
Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
Закон за изменување и дополнување на Законот за пожарникарството
Закон за ратификација на Амандманот од Доха на Протоколот од Кјото кон Рамковната Конвенција на Обединетите Нации за климатски промени
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за отворање нов граничен премин меѓу двете земји кој ќе ги поврзува Мајден во Република Северна Македонија и Промахoи во Република Грција
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за отворање на еден граничен премин во регионот на Преспанското Езеро
Закон за дополнување на Законот за правда за децата
Закон за изменување на Законот за земјоделство и рурален развој
Закон за дополнување на Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија
Решение за изменување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија
Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија
Решение за изменување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија
Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда
Правилник за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за оператор со храна за животни и објект за производство, обработка и манипулација со храна за животни и на барањето за добивање решение за запишување во регистарот на регистрирани објекти и оператори со храна за животни
Правилник за изменување на Правилникот за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците во постапката за издавање на сертификатот за безбедност
Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати