База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за социјалната заштита
Закон за изменување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
Закон за Националната развојна стратегија
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
Закон за изменување на Законот за субвенциониран студентски оброк
Закон за дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
Закон за употребата на мaкедонскиот јазик
Закон за воздухопловство
Закон за изменување на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија
Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година
Закон за ратификација на Спогодбата за партнерство, трговија и соработка меѓу Република Северна Македонија и Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
Закон за ратификација на Спогодбата за дополнување на Спогодбата за партнерство, трговија и соработка меѓу Република Северна Македонија и Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
Закон за изменување на Законот за поштенските услуги
Закон за дополнување на Законот за странците
Закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово за заеднички гранични премини „Блаце-Елез Хан“ и „Јажинце-Глобочица“
12345...>>
Најнови прописи
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиште и престојувалиште, пријавување на промена на адреса на станот на граѓаните, за евиденција и за образецот на книгата за гости
Образец бр.2а од Државна изборна комисија
Образец бр.2а од Државна изборна комисија - двојазично
Образец бр.2б од Државна изборна комисија
Образец бр.2б од Државна изборна комисија - двојазично
Образец ЕДБ од Државна изборна комисија
Образец ЕДБ од Државна изборна комисија - двојазично
Образец бр.3 од Државна изборна комисија
Образец бр.3 од Државна изборна комисија - двојазично
Образец бр.4 од Државна изборна комисија
Образец бр.4гс од Државна изборна комисија
Образец бр.8 од Државна изборна комисија
Образец ЕДБ - Изјава од Државна изборна комисија
Образец бр.4 од Државна изборна комисија - двојазично
Образец бр.3гс од Државна изборна комисија
Образец бр.3гс од Државна изборна комисија - двојазично
12
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати