База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за дополнување на Законот за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници
Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации
Закон за дополнување на Законот за јавните набавки
Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година
Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците февруари и март 2021 година
Закон за изменување на Законот за данокот на личен доход
Закон за изменување и дополнување на Законот за Македонската банка за поддршка на развојот
Закон за изменување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за унапредување на основното образование
Закон за дополнување на Законот за трговија
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување
Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите
Закон за изменување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари
Закон за изменување на Законот за задолжница
Закон за меѓународна соработка во кривичната материја (*)
Закон за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати