База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за отпишување на камати за наплата на долгови кои произлегуваат од услуги од вршители на комунални дејности, телефонија, мобилни и кабелски оператори, радиодифузна такса, одржување на заеднички простории, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште
Закон за изменување и дополнување на Законот за државната статистика
Закон за дополнување на Законот за аудиовизуелните добра
Закон за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта
Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување
Закон за изменување на Законот за Академијата за наставници
Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите
Закон за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
Закон за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски
Закон за дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година
Закон за изменување на Изборниот законик
Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија кај банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за финансирање на Проектот за изградба и модернизација на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје и регионалната клиничка болница во Штип
Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиската полиција
Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата
Закон за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати