База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за управување со дополнителни текови на отпад
Закон за управување со отпад
Закон за управување со пакување и отпад од пакување
Закон за изменување и дополнување на Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик
Закон за дополнување на Законот за облигационите односи
Закон за изменување на Законот за метрологијата
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување
Закон за изменување на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали
Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници
Закон за изменување и дополнување на Законот за занаетчиство
Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија
Закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица
Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за укинување на увозната давачка - царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени
Одлука за намалување на увозните давачки – царинските стапки на одделни производи (компоненти) потребни за производство на технолошко напредни производи
Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
12
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати