База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Законот за гранична контрола
Закон за финансиската инспекција во јавниот сектор
Закон за дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони
Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
Закон за изменување на Законот за јавните претпријатија
Закон за техничките барања за производите и оцена на сообразност
Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход
Закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
Закон за претворување на побарувањата на Република Северна Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитор во траен влог во јавното претпријатие колекторски систем
Закон за изменување на Законот за фитофармација
Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите
Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета
Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување
Закон за изменување на Законот за субвенциониран студентски оброк
Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на регионалниот проект за цврст отпад
Закон за изменување и дополнување на Закон за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2023 година
Одлука за одобрување на финансиски средства за справување со кризната состојба во снабдување со топлинска енергија
Список на ветеринарни веледрогерии и ветеринарни аптеки
Одлука за утврдување на највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт
Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати