База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд
Закон за изменување на Законот за инвалидски организации
Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и МАКПЕТРОЛ АД Скопје по пат на спогодба
Закон за ратификација на Технички аранжман меѓу Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и Министерството за национална одбрана на Грција за заштита на воздушниот простор FIR SKOPJE (LWSS)
Закон за за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за измена на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за реципрочно признавање на возачки дозволи
Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита
Закон за дополнување на Законот за заштита на децата
Закон за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар
Закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација
Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
Закон за изменување и дополнување на Законот за неевидентирани лица во матична книга на родени
Закон за регистрација на возила со странски регистарски таблици на територијата на Република Северна Македонија
Закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните дејности
Закон за фитофармација
Закон за изменување на Законот за личното име
12345...>>
Најнови прописи
Правилник за изменување на Правилникот за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образец на фискално лого, документот касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот за одобрување и продолжување на дозволата на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување, постапката и документацијата за нивно одобрување за производство и продажба, елементите на фискалната сметка, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите, формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема и потребната документација
Правилник за формата, содржината и начинот на доставување и одобрување на извештајот за донирани финансиски средства
Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација
Правилник за формата и содржината на изјавата за влез на возило на територијата на Република Северна Македонија до 1 октомври 2020 година и формата и содржината на изјавата за регистрација на возилото по завршувањето на постапката за увоз
Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител
Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител
Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Исар Штип за регулиран период 2021-2023 година
Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Исар Штип за регулиран период 2021-2023 година
Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител
Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати