База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Кабинетот на министри на Украина за условите за заемни патувања на државјаните
Закон за ратификација на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила и Имплементацискиот договор на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила
Закон за изменување и дополнување на Законот за виното
Закон за изменување на Законот за основање на Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка
Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите
Закон за Инспекторат за употреба на јазиците
Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите
Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство
Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот
Закон за претворање на побарувањето на Република Северна Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во Друштво за производство на производи со посебна намена 11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп
Закон за задолжување на Република Северна Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за развојни политики за јавни финансии и конкурентност
Закон за ратификација на Конвенцијата за намалување на бездржавјанство
Закон за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија
Закон за правосудниот испит
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на правата на пациентите
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за избор на потпретседател на Собранието на Република Северна Македонија
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој
Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија
Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината
Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности
Програма за изменување на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати