База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за изменување и дополнување на Законот за возила
Вид на пропис: Закон
Верзија: Текст измена/дополна
Територијално важење: Република Северна Македонија
Институција: Собрание на Република Северна Македонија
Службено гласило: Службен весник на РСМ
Број на издание: 161
Датум на објавување: 05.08.2019
Датум на стапување во сила: 13.08.2019
Почеток на примена: 13.08.2019
Датум на престанок на важење:
Активен