База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за основното образование
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Северна Македонија
Институција: Собрание на Република Северна Македонија
Службено гласило: Службен весник на РСМ
Број на издание: 161
Датум на објавување: 05.08.2019
Датум на стапување во сила: 13.08.2019
Почеток на примена: 13.08.2019
Датум на престанок на важење:
Активен

Надоврзани закони

Закон за основното образование 103 (19.08.2008)
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 33 (09.03.2010)
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 116 (01.09.2010)
Закон за изменување на Законот за основното образование 156 (06.12.2010)
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 18 (14.02.2011)
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 51 (13.04.2011)
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 6 (13.01.2012)
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 100 (06.08.2012)
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 24 (15.02.2013)
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 41 (27.02.2014)
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 116 (04.08.2014)
Закон за изменување и дополнување на законот за основното образование 135 (10.09.2014)
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 10 (22.01.2015)
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 98 (15.06.2015)
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 145 (25.08.2015)
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 30 (19.02.2016)
Закон за изменување дополнување на Законот за основното образование 127 (11.07.2016)
Закон за изменување на Законот за основното образование 67 (01.06.2017)
Закон за изменување дополнување на Законот за основното образование 64 (11.04.2018)
Закон за основното образование 161 (05.08.2019)
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 229 (23.09.2020)