База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
Вид на пропис: Закон
Верзија: Текст измена/дополна
Територијално важење: Република Северна Македонија
Институција: Собрание на Република Северна Македонија
Службено гласило: Службен весник на РСМ
Број на издание: 275
Датум на објавување: 27.12.2019
Датум на стапување во сила: 27.12.2019
Почеток на примена: 27.12.2019
Датум на престанок на важење:
Активен

Надоврзани закони

Закон за здравствената заштита 43 (29.03.2012)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 145 (19.11.2012)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 87 (17.06.2013)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 164 (27.11.2013)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 39 (25.02.2014)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 43 (04.03.2014)
Закон за изменување на Законот за здравствената заштита 132 (05.09.2014)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита 188 (19.12.2014)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 10 (22.01.2015)
Закон за изменување на Законот за здравствената заштита 61 (17.04.2015)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 154 (04.09.2015)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 192 (05.11.2015)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 17 (02.02.2016)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 37 (26.02.2016)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 20 (30.01.2019)
Закон за дополнување на Законот за здравствената заштита 101 (22.05.2019)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 153 (26.07.2019)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 180 (02.09.2019)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 275 (27.12.2019)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 77 (06.04.2021)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 122 (03.06.2021)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 178 (04.08.2021)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 150 (01.07.2022)
Закон за дополнување на Законот за здравствената заштита 236 (07.11.2022)
Закон за изменување на Законот за здравствената заштита 199 (25.09.2023)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 236 (08.11.2023)
Закон за изменување на Законот за здравствената заштита 263 (12.12.2023)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 30 (09.02.2024)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 74 (02.04.2024)