База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
Вид на пропис: Закон
Верзија: Текст измена/дополна
Територијално важење: Република Северна Македонија
Институција: Собрание на Република Северна Македонија
Службено гласило: Службен весник на РСМ
Број на издание: 275
Датум на објавување: 27.12.2019
Датум на стапување во сила: 27.12.2019
Почеток на примена: 27.12.2019
Датум на престанок на важење:
Активен

Надоврзани закони

Закон за здравствената заштита 43 (29.03.2012)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 145 (19.11.2012)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 87 (17.06.2013)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 164 (27.11.2013)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 39 (25.02.2014)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 43 (04.03.2014)
Закон за изменување на Законот за здравствената заштита 132 (05.09.2014)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита 188 (19.12.2014)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 10 (22.01.2015)
Закон за изменување на Законот за здравствената заштита 61 (17.04.2015)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 154 (04.09.2015)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 192 (05.11.2015)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 17 (02.02.2016)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 37 (26.02.2016)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 20 (30.01.2019)
Закон за дополнување на Законот за здравствената заштита 101 (22.05.2019)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 153 (26.07.2019)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 180 (02.09.2019)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 275 (27.12.2019)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 77 (06.04.2021)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 122 (03.06.2021)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 178 (04.08.2021)
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 150 (01.07.2022)
Закон за дополнување на Законот за здравствената заштита 236 (07.11.2022)