База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета
Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување
Закон за изменување на Законот за субвенциониран студентски оброк
Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на регионалниот проект за цврст отпад
Закон за изменување и дополнување на Закон за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)
Закон за изменување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри
Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања
Закон за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство
Закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка
Закон за задолжување на Република Северна Македонија кај Меѓународниот монетарен фонд со кредитна линија за претпазливост и ликвидност
Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по договорот за заем за финансирање на проектот за градење на ефективни, транспарентни и отчетни институции за управување со јавните финансии
Закон за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани за справување со енергетската криза
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за соработка во областа на дијаспората
Закон за ратификација на изменувањето и дополнувањето на Анекс 4 на Централноевропскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА 2006), утврдувајќи го Протоколот кој се однесува на дефиниција на поимот „производи со потекло“ и методите на административна соработка наведени во член 14 ставови 1 и 3 согласно Одлуката на Мешовитиот комитет на Централноевропскиот договор за слободна трговија бр.1/2021 усвоена на 21 јуни 2021 година за укинување и замена на Одлука бр.3/2013 и Одлука 3/2015 на Мешовитиот комитет на Централноевропскиот договор за слободна трговија
Закон за изменување и дополнување на Законот за здруженија и фондации
Закон за изменување и дополнување на Законот за политичките партии
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за воведување на визен режим за државјаните на Република Куба
Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - кајанит на локалитетот „Кашка“ Општина Лозово
Одлука за давање согласност на Ценовникот за огревно и техничко дрво и други шумски производи и услуги во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“- Скопје
Одлука за престанување на важењето на Одлуката за за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Британскиот совет од Лондон – Обединето Кралство Велика Британија и Северна Ирска Подружница во Република Северна Македонија - Скопје
Одлука за воведување на визен режим за државјаните на Република Боцвана
Одлука за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради учество на обука на вооружените сили на Република Црна Гора на Армискиот полигон „Криволак“
Листа на стоки на царински квоти по договорот за пристапување на Република Македонија во СТО
Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Северна Македонија во 2023 година (нула- царинска стапка во рамки на квоти)
Листа на земјоделски производи со потекло од Обединетото кралство за увоз во Република Северна Македонија во 2023 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)
Програма за дополнување на Програмата зa обука и испит на директори на основни и средни училишта
Програма за напредна обука на директори
Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија
Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија
Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија
Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија
Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија
12
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати