База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за управување со дополнителни текови на отпад
Закон за управување со отпад
Закон за управување со пакување и отпад од пакување
Закон за изменување и дополнување на Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик
Закон за дополнување на Законот за облигационите односи
Закон за изменување на Законот за метрологијата
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување
Закон за изменување на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали
Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници
Закон за изменување и дополнување на Законот за занаетчиство
Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија
Закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица
Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи
12345...>>
Најнови прописи
Правилник за изменување на Правилникот за образецот за извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања и извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања
Одлука за престанок на важење на одлуката за одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена во фотоволтаичен систем
Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија
Решение за престанок на важење на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија
Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП “ПЕТРОВЕЦ“ Петровец за регулиран период 2022-2024 година
Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП “ПЕТРОВЕЦ“ Петровец за регулиран период 2022-2024 година
Договор за потврдување на меѓуопштинска соработка
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати