База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за ратификација на Шестиот дополнителен Протокол кон Спогодбата за Мултинационалните мировни сили на Југоисточна Европа
Закон за ратификација на на изменетата Спогодба за јавни набавки (2012) со Одлуката од Комитетот за јавни набавки на Светската трговска организација за пристапување на Република Северна Македонија кон изменетата Спогодба за јавни набавки (2012)
Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик
Закон за ратификација на Спогодбата за соработка во областа на ветеринарството, безбедноста на храна и на добиточна храна и фитосанитарна област во Западен Балкан
Закон за ратификација на Протоколот за вода и здравје на Конвенцијата од 1992 година за заштита и користење на прекуграничните водотеци и меѓународни езера
Закон за ратификација на Договорот за правната положба на Организацијата на Северноатлантскиот договор, националните претставници и меѓународниот персонал
Закон за ратификација на Договорот за правниот статус на мисиите и претставниците на трети држави при Организацијата на Северноатлантскиот договор
Закон за изменување и дополнување на Законот за облигационите односи
Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување
Закон за изменување и дополнување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за поддршка на ликвидноста на АД ЕСМ – Скопје во услови на енергетска криза, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
Закон за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите
Закон за вештачење
Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиските друштва
Закон за изменување на Законот за здравственото осигурување
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на Министри на Република Албанија, Советот на Министри на Босна и Херцеговина, Владата на Црна Гора, Владата на Република Србија и Владата на Република Словенија во врска со аранжманите на земјата домаќин за статусот на Постојаната организација на Балкански медицински наменски сили и нејзиниот персонал
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за основање на Анкетна комисија за скандалот во ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија
Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас Номагас Скопје во државна сопственост
Правилник за основните параметри кои се предмет на физичко- хемиска анализа на виното, поблиските услови во однос на просториите и опремата кои треба да ги исполнуваат овластените лаборатории за вршење на физичко-хемиска анализа заради ставање на виното во промет и постапката за издавање на овластувањето за вршење на физичко – хемиска анализа на виното
Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија
Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати