База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за дополнување на Законот за енергетика
Закон за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа
Закон за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево - Охрид
Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик
Закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија
Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
Закон за изменување и дополнување на Законот за медиуми
Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за дополнително финансирање на проектот за надградба и развој на патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка и Јавното претпријатие за државни патишта
Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Рамковниот договор за заем кој ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за програмски заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија
Закон за виното
Закон за основање на Медицински факултет во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
Закон за дополнување на Законот за спортот
Закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација
Закон за изменување и дополнување на Законот за стоковните резерви
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2024 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски” - Скопје придружна членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажна цена на станбен простор наменет за продажба
Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата бр.3 „Козјак“, бр.4 „Љубодраг“, бр.5 „Слупчане“, бр.6 „Карабичане“, бр.7 „Степанце“, бр.8 „Желувино“, бр.9 „Облавце“, бр.10 „Мургаш“, бр.11 „Старо нагоричане“, бр.12„Зебрењак“, бр.13 „Орашец“, бр.14 „Доброшане“, бр.4 „Соколарци“, бр.5„Бања“, бр.6 „Подлог“, бр.7 „Росоман“, бр.11 „Чемерско“, бр.4„Црничани“, бр.6 „Ивени“, бр.8 „Врањевци“, бр.5 „Косел“, бр.8 „Стрелци“ и бр.9 „Цер“
Одлука за именување на гувернер на Република Северна Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите
Одлука за распределба на средства обезбедени во пoтпрограма 20-сообраќај и комуникации, 488-Капитални дотации до ЕЛС во буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2024 година
Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажна цена на станбен простор наменет за продажба
Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажна цена на станбен простор наменет за продажба
Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор
Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Noble Partner 24“ Грузија
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 3 укинати