База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите
Вид на пропис: Закон
Верзија: Текст измена/дополна
Територијално важење: Република Северна Македонија
Институција: Собрание на Република Северна Македонија
Службено гласило: Службен весник на РСМ
Број на издание: 209
Датум на објавување: 05.10.2023
Датум на стапување во сила: 13.10.2023
Почеток на примена: 13.10.2023
Датум на престанок на важење:
Активен